Als CEO meen ik dat veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn een integraal deel uitmaakt van het kwaliteitssysteem van onze organisatie. Vandaag kunnen deze aspecten onmogelijk nog ontkoppeld worden van alle andere bedrijfsmatige aspecten. Ik wens de toevertrouwde opdrachten uit te voeren tot tevredenheid van klanten op zowel het vlak van kwaliteit als continuïteit. Ik wil werken met zorg voor het welzijn van het personeel en van alle betrokken personen, dit zowel op fysisch als op psychosociaal vlak. Ik wens te voldoen aan alle toepasselijke milieuwetgeving en -regelgeving en daarboven bij te dragen aan een gezonder milieu en klimaat voor de gemeenschappen waarin Circet Benelux werkt, alsook voor toekomstige generaties.

Veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn vormen voor mij een prioriteit. Ik verwacht dan ook dat alle medewerkers mij hierin volgen en dat de leidinggevenden hierin een voorbeeld zijn. Ik zal mij inzetten om een beleid te voeren dat zich richt op een kwalitatieve, veilige en milieuvriendelijke aanpak in de verschillende bedrijfsmatige activiteiten/producten/diensten. Dit veiligheids- en milieubeleid gaat samen met continuïteit en rentabiliteit. Hierbij stel ik naast het voorkomen van persoonlijk letsel en de zorg voor de veiligheid van derden alsook de bescherming van het milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling en het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen, centraal.

Veiligheid kan bevorderd worden via een degelijke werkvoorbereiding met inschatting van risico’s, inspectie van de werkplek voor tewerkstelling en opleiding tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Circet Benelux kan zich geen milieuschade of materiële schade aan derden veroorloven. Ook derden die door ons worden tewerkgesteld en onderaannemers moeten deze veiligheidsgedachte dragen. Veiligheidsbepalingen zullen integraal deel uitmaken van onze samenwerkingscontracten.

Ik wil ook de toewijding aan milieubeheer als integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid duiden. Dit heeft als doel de impact van onze projecten en bedrijfswerking op het milieu en klimaat te minimaliseren en te voldoen aan alle toepasselijke milieuwetgeving en -regelgeving. Circet Benelux zal continu streven naar verbetering van prestaties op dit vlak door onder andere het optimaliseren van de afvalstromen en actief te werken aan de verkleining van onze CO2-voetafdruk. Ik zal dit vaststellen door meetbare doelstellingen en het implementeren van passende maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verminderen. Daarnaast bevorder ik duurzaamheid in onze toeleveringsketen en moedig ik milieubewust gedrag aan bij al onze medewerkers en partners.

Ik wil streven naar continue verbetering van het veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitsmanagementsysteem. Dit meen ik te realiseren door op persoonlijke inspecties door de leden van mijn directie, door een zorgvuldige analyse van tekortkomingen en door het voldoen aan de compliance verplichtingen.

Ik zal deze verklaring binnen de 3 jaar toetsen aan de noden binnen de organisatie en binnen de gemeenschap en deze eventueel, waar nodig, herzien.

Voor de directie,

Bavo De Cock

CEO