Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden en worden vervolgens gepubliceerd op deze website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om kennis te nemen van de gewijzigde voorwaarden Het verdere gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

 

Webontwikkeling en redactie van de website

Webontwikkeling

SMILE
163 Quai du Dr Dervaux
92600 Asnières-sur-Seine
Frankrijk

Redactie

Circet Benelux NV (hierna ‘Circet’)

BE 0665.840.662 - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 3

2020 Antwerpen - België

Tel : +32 3 80 88 00 00

info(a)circet.be Of via het contactformulier op onze website

 

Online aanbod

Om de informatie op deze website zo actueel, feitelijk juist, volledig en ondubbelzinnig mogelijk te houden, is bij de totstandkoming van deze website alles in het werk gesteld om dit te waarborgen. Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat onopzettelijke fouten worden gemaakt. Deze website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Daadwerkelijke resultaten en prestaties kunnen afwijken.

De inhoud van de website wordt door Circet aangeboden zonder enige verplichting en met uitsluiting van enige garantie of waarborg. Dit geldt ook voor alle websites waarnaar door middel van (hyper)links wordt verwezen.

De gebruiker zal Circet vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites).

Circet behoudt zich het recht voor de inhoud van de website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaandelijke verwittiging van de gebruiker.

 

Auteursrecht en merkenrecht

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en logo’s zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden.

De inhoud van deze website, met inbegrip van Circet en Service Cruiser logo’s en merknamen, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips en digitale downloads blijft uitsluitend de eigendom van Circet. De gebruiker verplicht zich er toe deze elementen in geen geval te verspreiden, dit alles op straffe van vordering tot schadevergoeding.

In geval van rechtmatig gebruik van het op deze homepage ter beschikking gestelde informatie- en beeldmateriaal, dient dit te geschieden onder vermelding van de bron van het auteursrecht.

Circet behoudt zich het recht voor de toestemming voor de reproductie van auteursrechtelijk beschermd materiaal te allen tijde in te trekken. Dit geldt in het bijzonder indien naar onze mening het recht tot reproductie van dergelijk materiaal wordt uitgeoefend op een wijze die strijdig is met onze belangen of indien de instructies voor de bescherming van het auteursrecht niet consequent worden nageleefd.

De gebruiker vrijwaart Circet voor de uitoefening van rechten van derden in verband met deze toestemming.

 

Referenties en links

Voor het gemak van gebruiker kan deze website links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door, aangesloten zijn bij of verbonden zijn aan Circet. Derhalve geeft Circet geen verklaringen af ten aanzien van de gegevensbescherming of gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites, noch heeft Circet invloed op of garandeert zij de juistheid, integriteit of kwaliteit van de informatie, gegevens, teksten, software, muziek, het geluid, de foto's, grafische voorstellingen, video's, berichten of andere op die websites beschikbare materialen.  Circet levert ook geen garanties m.b.t. de inhoud van de gelinkte website en mogelijke wijziging ervan na plaatsing van de link.

Daarom distantieert Circet zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen.

De opname of uitsluiting van een website betekent niet dat Circet deze website, de aanbieder van de website of de informatie op de website onderschrijft. Als er schade ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van informatie die daar wordt gepresenteerd, kan alleen de auteur van de respectieve pagina's aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt. Dit geldt ook voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud. Indien Circet kennis krijgt van schendingen van de wet, zal zij dergelijke links verwijderen. 

Referenties naar de Circet Benelux website zijn mogelijk onder volgende voorwaarden:

  • er is een voorafgaande toestemming van Circet gegeven;
  • de activering van de link gebeurt in een nieuw venster;
  • de link vermeldt www.circet-benelux.eu ;
  • de website die de link creëert verspreidt geen informatie die discriminerend, xenofoob, pornografisch of op een andere wijze aanstootgevend is.

 

Privacy & Cookies

Circet verwijst naar de Circet Privacyverklaring en haar Cookie policy, die uitsluitend van toepassing is op door Circet verzamelde en bijgehouden informatie.

 

Betwisting

Voor elk geschil , voortkomend uit het gebruik van deze website en/of enig gegeven dat erop staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn. De bevoegde rechtbanken van Antwerpen zullen hierbij uitsluitend bevoegd zijn.