Wij hechten groot belang aan de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken. In dit privacybeleid kan je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en in sommige omstandigheden doorgeven aan derde partijen.

Door het gebruik van onze website, erken je de voorwaarden van dit privacybeleid te hebben begrepen en aanvaard.

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

De verantwoordelijke voor de verwerking van al jouw persoonsgegevens verzameld op of via onze website is de vennootschap Circet Benelux NV (hierna ‘Circet’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), met maatschappelijke zetel in België, te Antwerpen in de Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 3, 2020 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0665.840.662.

Voor meer informatie kan je eveneens onze legal disclaimer raadplegen.

Voor bijkomende vragen kan u ons contacteren per e-mail privacy@circet.be.

 

Functionaris van de gegevensbescherming (‘Data Protection Officer’ of ‘DPO’):

Om jouw privacy zoveel als mogelijk te waarborgen, hebben wij binnen Circet een team (‘Privacy Team’) dat instaat voor advies met betrekking tot de correcte manier van handelen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (‘AVG’). Het Privacy Team staat onder leiding van een functionaris voor de gegevensbescherming.

Aarzel niet om contact op te nemen met het Privacy Team in geval van vragen. Het Privacy Team kan je steeds bereiken op: .

 

Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Klanten, leveranciers, verkopers, andere zakelijke of professionele belanghebbenden

We verwerken persoonsgegevens over de contactpersonen van onze klanten, leveranciers, verkopers, andere zakelijke of professionele belanghebbenden. 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor de periode die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken:

 • Zolang je een klant, een dienstverlener, een zakelijke of professionele belanghebbende bent; of
 • Voor de duur van de wettelijke verjaringstermijn om een vordering of juridische procedure in te stellen; of
 • Langer als dit wettelijk vereist of toegestaan is (bijvoorbeeld op grond van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid, of in geval van een geschil).

Bezoek van onze website

Wanneer je onze website bezoekt, monitoren, bewaren en registreren wij persoonsgegevens. De gegevens worden bewaard zo lang als nodig om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en worden daarna automatisch gewist van onze systemen.

De gegevens worden bewaard zo lang als nodig om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en worden daarna automatisch gewist van onze systemen. 

Contactformulier

Wanneer je een contactformulier invult of contact met ons opneemt via telefoon, email of een ander digitaal communicatiekanaal, verzamelen en verwerken wij:

 • De persoonsgegevens, die jij ons via het contactformulier op de website meedeelt, worden door ons opgeslagen voor de looptijd van de behandeling van jouw specifiek verzoek en bewaard tot het verstrijken van de overeenkomstige wettelijke termijnen (d.w.z. 10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid bepaald door het Belgisch Burgerlijk Wetboek).

Solliciteren via onze website

Wanneer je solliciteert op een openstaande vacature, of je je CV vrijwillig aan ons bezorgt via onze website, verzamelen en verwerken wij:

Als jouw sollicitatie niet succesvol is, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van vier (4) weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor het langer bewaren van je persoonsgegevens, zullen wij je persoonsgegevens voor een periode van een (1) jaar na het beëindigen van de sollicitatieprocedure bewaren in onze kandidatenlijst voor toekomstige sollicitaties.

Als jouw sollicitatie succesvol is, worden persoonsgegevens die tijdens het wervingsproces zijn verzameld, overgedragen naar jouw personeelsdossier (elektronisch en op papier) en bewaard voor de duur van jouw overeenkomst of jouw dienstverband. In dat geval zal je hier meer informatie over krijgen in een andere specifieke privacyverklaring (voor werknemers van Circet Benelux).

 

Bezoek aan onze locaties of faciliteiten

Bij bezoek aan onze locaties en faciliteiten kunnen persoonsgegevens door middel van camerabewaking, ontvangst aan de receptie, et cetera, verwerkt worden. In dit verband verwerken en verzamelen wij:

Ontvangen van  marketinginformatie

Als je een klant, potentiële klant of zakelijke lead bent, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je een betere klantervaring te bieden of om je op de hoogte te houden van onze diensten. Wij verzamelen en verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor het verstrekken van informatie over onze diensten of marketingdoeleinden zolang u deze informatie van ons wilt ontvangen. Als je besluit om u af te melden of jouw toestemming voor onze marketinginformatie wilt intrekken, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer voor dit doel gebruiken. Het is echter mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander rechtmatig doel moeten bewaren.

 

In alle bovenstaande gevallen

Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden verzamelen, willen wij bovendien duidelijk maken dat wij jouw persoonsgegevens ook kunnen verwerken in de volgende gevallen:

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden vooropgesteld door Circet. Om jouw vragen te beantwoorden of te voldoen aan onze dienstverlening is het mogelijk dat wij jouw gegevens delen met andere entiteiten binnen de Circet groep. In ieder geval zal iedereen die toegang verkrijgt tot jouw persoonsgegevens altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren.

Naast de entiteiten binnen de Circet groep, kunnen jouw persoonsgegevens naar de volgende categorieën van ontvangers worden verzonden:

 • Jijzelf;
 • Onze partners, klanten en dienstverleners;
 • Onze DPO en andere externe adviseurs; 
 • Overheidsinstanties, gerechtelijke en andere bevoegde instanties;
 • Derde partijen, zoals onderaannemers die voor onze rekening aan gegevensverwerking doen.

Wij dragen jouw persoonsgegevens niet over aan derden buiten de EER (Europese Economische Ruime), behalve in de volgende gevallen:

 • Je hebt expliciet ingestemd met de overdracht;
 • De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, of voor de uitvoering van op jouw verzoek genomen precontractuele maatregelen;
 • De overdracht is noodzakelijk en in jouw belang voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen ons en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 • De overdracht is noodzakelijk wegens gewichtige redenen van algemeen belang;
 • De overdracht is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • De overdracht is noodzakelijk voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van andere personen, indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;
 • Bij gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules inzake gegevensbescherming;
 • Of op basis van een adequaatheidsbesluit genomen door de Europese Commissie.

 

Gebruik van cookies

Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies op onze website, gelieve de cookie policy te consulteren.

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens enkel voor zover en voor zo lang als nodig om de bovenvermelde doeleinden te bereiken. Bij elk doeleinde geven wij bijkomende informatie met betrekking tot de berekening van de bewaartermijn. Tevens worden jouw persoonsgegevens slechts verwerkt zo lang als nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment dat je jouw toestemming voor verwerking intrekt.

Als algemene regel geldt dat wij jouw persoonsgegevens zullen de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij:

 • Er sprake is van een prevalerend belang van Circet of van derden bij het identificeerbaar houden van jouw persoonsgegevens;
 • Een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons belet de gegevens te de-identificeren. 

 

Jouw rechten

Op grond van de AVG kan je volgende rechten uitoefenen m.b.t. jouw persoonsgegevens. Hieronder beschrijven wij de wijze waarop je deze rechten kan uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer je een recht wenst uit te oefenen, wij jou een identiteitsbewijs kunnen vragen. Wij zullen dit doen wanneer wij redelijkerwijs twijfelen aan je identiteit. Wij doen dit om een inbreuk in verband met persoonsgegevens te voorkomen (bv. omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als jou en een recht in jouw naam uitoefent).

1. Recht op toegang

Je hebt het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens, wat betekent dat je ons kunt vragen om jou informatie te vertrekken over de persoonsgegevens die wij over jou hebben. Je kunt ook een kopie van jouw persoonsgegevens opvragen. Houd er rekening mee dat je moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten je toegang wenst te hebben tot jouw persoonsgegevens.

2. Recht op correctie

Je hebt het recht om te vragen dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over jou verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

3. Recht om je toestemming terug in te trekken

Als wij jouw toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken heb je het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

4. Recht op verwijdering

Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als je met succes gebruik hebt gemaakt van jouw recht om jouw toestemming in te trekken of jouw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen wij jouw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden om jouw persoonsgegevens te verwijderen.

5. Recht op beperking

Je kunt ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:

 • Gedurende de tijd dat wij jouw verzoek om correctie van jouw persoonsgegevens beoordelen;
 • Gedurende de tijd dat wij jouw bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens beoordelen;
 • Wanneer een dergelijk verwerking onwettig was, maar je geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen; en
 • Wanneer wij jouw persoonsgegeven niet langer nodig hebben, maar je hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.

6. Recht op bezwaar

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen d.w.z. je hebt ons geen toestemming gegeven en wij hebben ze niet nodig voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan een wettelijke verplichting, heb je het recht om je te verzetten tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij jouw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, vragen wij jou om jouw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moeten we jouw omstandigheden afwegen tegen onze belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat jouw omstandigheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van jouw persoonsgegevens staken.

7. Recht op gegevensoverdracht

Wanneer wij jouw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van jouw toestemming of omdat ze nodig waren voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met jou, heb je het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt.

 • Indien je één van bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, neem dan in eerste instantie contact op met ons Privacy Team via . Dan proberen we zo snel mogelijk samen een oplossing te zoeken. In je verzoek moet duidelijk worden aangegeven welk recht je wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context wij jouw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij jouw verzoek snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Jouw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt te zijn, zullen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen.

Indien je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact opnemen met ons Privacy Team via .  Als je niet tevreden bent met ons antwoord,  beschik je ook steeds over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

 

Externe linken

Onze website bevat externe linken of referenties naar andere websites, dewelke niet onder het toepassingsgebied van deze privacy policy vallen. Voor meer informatie omtrent het privacybeleid van deze externe websites dien je de respectievelijke website en het bijhorende privacybeleid te consulteren.

 

Aanpassingen aan deze privacy policy

Dit beleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen geïmplementeerd worden waarbij we jouw gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.