Deze Kennisgeving geeft u informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Circet: privacy@circet.be of uw projectverantwoordelijke.

Circet Benelux NV (hierna: “Circet” of “wij”) heeft  als verwerkingsverantwoordelijke deze Kennisgeving opgesteld voor de aangestelden van haar onderaannemers. De term “aangestelde” die in deze Kennisgeving wordt gebruikt, omvat iedereen die als natuurlijke persoon enige contractuele relatie heeft met de onderaannemer van Circet. Dit kan dus ook zijn in het kader van een zelfstandige dienstverlening (inclusief ZZP’ers), tewerkstelling in dienstverband, stage, het verlenen van tijdelijke werk of een soortgelijke relatie.  

Niets in deze Kennisgeving wordt geïnterpreteerd als het geven van enige instructie aan de aangestelden van onderaannemers, laat staan het uitoefenen door Circet van enig werkgeversgezag over de aangestelden van haar onderaannemers. Circet wenst iedere aangestelde slechts in kennis te stellen van de redenen waarvoor en de wijze waarop diens persoonsgegevens verwerkt worden en welke rechten iedere aangestelde ten aanzien van deze verwerkingen heeft.  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Circet als verantwoordelijke:  

 • naam: Circet Benelux NV  
 • adres: Jan Van Rijswijcklaan 162/3, 2020 Antwerpen  
 • ondernemingsnummer: BE 665.840.662  

Indien u vragen heeft over deze Kennisgeving, kunt u deze sturen naar privacy(at)circet.be of uw projectverantwoordelijke.  

De in deze Kennisgeving gebruikte terminologie moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.  

Wij behouden ons het recht voor om deze Kennisgeving op eigen initiatief te wijzigen of aan te passen. Deze wijzigingen en aanpassingen zullen u uiteraard worden meegedeeld.  

Wat zijn de doeleinden en de wettelijke basis waarop wij de verwerking baseren?  

Wij zijn in bepaalde situaties wettelijk verplicht en/of genoodzaakt om persoonsgegevens van werknemers van onze onderaannemers te verwerken. Die situaties worden hieronder opgesomd (niet-limitatieve lijst):  

Belgische wetgeving:  

 • als aannemer van werken in onroerende staat zijn wij wettelijk verplicht om de aanwezigheid van onze werknemers en de aangestelden van onze onderaannemers te registeren (checkinatwork);  
 • In het kader van sociale inspecties kunnen wij verplicht worden uw gegevens mee te delen aan sociale inspecteurs (Sociaal Strafwetboek).  
 • In het bijzonder kunnen wij verplicht worden bepaalde gegevens over u te verwerken in het kader van verplichtingen bij overheidsopdrachten.  
 • In het bijzonder kunnen wij verplicht worden bepaalde gegevens over u te verwerken in het kader van een aanvraag om een veiligheidsverificatie. 

Nederlandse wetgeving:  

 • In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie over u te verwerken en op te nemen in onze personeelsadministratie vb. BSN-nummer, geboortedatum, nationaliteit, soort/geldigheidsduur van het identiteitsbewijs en (indien van toepassing) A1-verklaring en uw verblijfsvergunning;  
 • In het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde informatie over u te verwerken en op te nemen in onze personeelsadministratie, waaronder uw tewerkstellingsvergunning en een kopie van uw identiteitsbewijs.  
 • Indien u opgenomen werd in het doelgroepregister kunnen wij in het kader van de Banenafspraak en Quotumwet hierover informatie verkrijgen. 

 

Hiernaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 • on-boarding bij onze klant: indien u bepaalde werkzaamheden zal moeten uitvoeren voor onze klant, zullen wij informatie over u moeten doorgeven aan onze klanten zodat zij u kunnen opnemen in hun IT-systemen.  

Voor deze verwerking baseren wij ons op ons gerechtvaardigd belang voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten.  

 • voor het uitvoeren van de hierboven vermelde checkinatwork: indien wij voor u een aanwezigheidsregistratie moeten doen dan zal uw werkgever ons de hieronder vermelde persoonsgegevens verstrekken zodat wij de aanwezigheidsregistratie kunnen uitvoeren.   

Voor deze verwerking baseren wij ons op de wettelijke verplichting die op ons als aannemer in onroerende werken valt.  

 • Voor het vermijden van onze ketenaansprakelijkheid voor achterstallig loon kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken.  

Voor deze verwerking baseren wij ons op ons gerechtvaardigd belang om hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.  

 • het ter beschikking stellen van bedrijfsvoorwerpen die door u gebruikt moeten worden ter uitvoering van de overeenkomst die wij met uw werkgever hebben (vb. tablet, GSM, werkkledij, etc.).  

Wij baseren deze verwerking op ons gerechtvaardigd belang om de overeenkomst met uw werkgever op een correcte wijze te kunnen uitvoeren.  

 • In het kader van uw on-boardingproces bij Circet zullen wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om u te kunnen opnemen in bepaalde IT-systemen vb. Sitetracker of Service Cruiser. Wij zullen deze IT-systemen ook onderhouden, monitoren, updaten, back-ups uitvoeren, etc. De controle van onze IT systemen kan gebeuren door middel van software en/of hardware ten einde fraude en andere illegale activiteiten te kunnen identificeren.  

Wij baseren deze verwerking op ons gerechtvaardigd belang om onze IT-systemen te kunnen beveiligen en beschikbaar te houden.  

 • voor het inplannen van uw werkzaamheden, prestatiebewaking  en controle van de veiligheid op de werkplek (door middel van werkplekinspecties), opleiding, communicatie, follow-up van verplichte certificaten en facturatie verwerken wij uw persoonsgegevens in Service Cruiser (in-home) of Sitetracker (infra). De opleidingen en trainingen worden georganiseerd door middel van een Toolbox.  

Voor deze verwerking baseren wij ons op ons gerechtvaardigde belang om de contractuele verplichtingen die wij hebben ten opzichte van uw werkgever en ten aanzien van onze klanten te kunnen verwezenlijken. Ons gerechtvaardigd belang omvat de noodzaak om op een efficiënte wijze met u te kunnen communiceren, de werken correct te kunnen inplannen, om ons ervan te verzekeren dat u over de nodige certificaten beschikt en om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen (door middel van het organiseren van interne trainingen en opleidingen).  

 • het organiseren en opvolgen van gespecialiseerde opleidingen en trainingen (vb. opleiding voor hoogwerkers, VCA opleidingen, klantenspecifieke trainingen, etc.).  

Wij baseren deze verwerking op ons gerechtvaardigd belang om onze klanten van een kwaliteitsvolle dienstverlening te voorzien en om uw eigen veiligheid te kunnen verzekeren.  

 • naast de wetgeving vermeldt onder artikel 2.1, kunnen wij op basis van andere wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op ons, bijvoorbeeld in belastings- en sociale zekerheidswetgeving of in het bijzonder Telecomwetgeving genoodzaakt worden om uw persoonsgegevens te verwerken.  

Wij baseren deze verwerking op onze wettelijke verplichting. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor zolang als dat wij wettelijk verplicht worden deze te bewaren.  

 • Ter vrijwaring van onze bewijsvoering in het kader van (mogelijke) geschillen.  

Wij baseren deze verwerking op ons gerechtvaardigd belang om ons te kunnen verdedigen in een gerechtelijke en/of administratieve procedure. We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor zolang als noodzakelijk om ons te kunnen verdedigen.  

 • Het voorbereiden, aangaan en opvolgen van bedrijfstransacties zoals fusies, overnames, splitsingen, verkoop van vestigingen, bedrijfsonderdelen en activiteiten. 

Wij baseren deze verwerking op ons gerechtvaardigd belang om dergelijke zakelijke transacties met succes te kunnen uitvoeren. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als noodzakelijk is om de transactie en de noodzakelijke opvolging ervan te kunnen voltooien.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u voor de doeleinden omschreven in artikel 2.1:  

 

 • uw persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam en adres) en persoonlijke bijzonderheden (vb. Leeftijd, nationaliteit, foto);  
 • uw rijksregisternummer en indien van toepassing uw Limosa L1-nummer (voor buitenlandse werknemers die niet onderworpen zijn aan de Belgische Sociale zekerheid);  
 • indien u zelfstandige bent of een onderneming hebt: uw ondernemingsnummer;  
 • alle mogelijke soorten gegevens die door de sociale inspectie kunnen worden opgevraagd; en  
 • uw attest erkenning aannemer 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u voor de doeleinden omschreven in artikel 2.2 a: 

 • uw persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam en adres) en persoonlijke bijzonderheden (vb. leeftijd en nationaliteit); en  
 • uw contactgegevens (vb. professioneel telefoonnummer en e-mailadres).  

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u voor de doeleinden omschreven in artikel 2.2 b:  

 • uw persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam en adres) en persoonlijke bijzonderheden (vb. leeftijd en nationaliteit).  
 • uw rijksregisternummer en indien van toepassing uw Limosa L1-nummer en A1 (voor buitenlandse werknemers die niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid);  
 • indien u een zelfstandige bent of een onderneming hebt: uw ondernemingsnummer;  
 • de registratiedatum (de datum waarop u aanwezig zal zijn op de werkplaats); en  
 • de werkplaats waar u werken gaat uitvoeren.  

Wij verwerken gegevens over uw loon (vb. over achterstallige uitbetaling) voor de verwezenlijking van de doeleinden omschreven in artikel 2.2 c.  

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u voor de doeleinden omschreven in artikel 2.2 d:  

 

 • uw persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam en adres);  
 • informatie over uw persoonlijke karakteristieken (vb. kledijmaat, schoenmaat, etc.);  
 • mogelijks gezondheidsinformatie (in het geval dat u aangepaste kledij, schoenen en gereedschap nodig heeft door een gezondheidsprobleem); en  

Voor de verwerking van gegevens over uw gezondheid baseren wij ons op de uitzondering in Artikel 9 b AVG (uitvoering van verplichtingen in arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en socialebeschermingsrecht).  

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u voor de doeleinden omschreven in artikel 2.2 e:  

 • uw persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam en adres);  
 • uw elektronische identificatiegegevens (vb. IP-adres, logingegevens, MAC adres, andere elektronische identificatoren, etc.);  
 • specifieke details over uw gebruik van onze IT-systemen; en  
 • details van uw communicatie met anderen. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u voor de doeleinden omschreven in artikel 2.2 f:  

 • uw persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam, adres);  
 • uw contactgegevens (vb. professioneel telefoonnummer en e-mailadres);  
 • uw taalvoorkeur;  
 • uw geolocatiegegevens;  
 • gegevens over uw werkgever (werkgever-ID nummer);  
 • gegevens over het klantencontract waar u op werkt;  
 • gegevens over uw afwezigheden;  
 • gegevens over uw kennis en vaardigheden; en  
 • uw notities in Sitetracker/Service Cruiser.  

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u voor de doeleinden omschreven in artikel 2.2 g:

 • uw persoonlijke identificatiegegevens;  
 • uw behaald resultaat; en  
 • gegevens die op uw certificaat staan (vb. uitgiftedatum, geldigheidsdatum, etc.).  

Wij verwerken de alle bovenvermelde categorieën van persoonsgegevens van u voor de doeleinden omschreven in artikel 2.2 h, i en j.  

 

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?  

Wij zullen persoonsgegevens delen met andere verbonden vennootschappen binnen de Circet Benelux groep. We zorgen ervoor dat de vennootschappen van de Circet Benelux groep uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Kennisgeving zullen verwerken. In principe zullen wij uw persoonsgegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (dit zijn de landen van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) verwerken. Indien een van de doeleinden hierboven, zou vereisten dat uw persoonsgegevens toch buiten de EER verwerkt moeten worden, dan zal dit enkel gebeuren op basis van de nodige waarborgen als vereist in de AVG.  

Hiernaast zullen wij uw persoonsgegevens mogelijks met de volgende entiteiten delen:  

 • met onze klanten indien u zal werken op een van de contracten die wij met hen hebben;  
 • met externe trainingscentra’s en certificeringsorganen indien wij een opleiding en/of certificering voor u organiseren;  
 • met overheidsinstellingen en andere juridische entiteiten (vb. rechtbanken, politie, arbeidsinspectie, etc.) op basis van een rechtmatig verzoek;  
 • andere IT-dienstverleners waarop wij ons beroepen; 
 • juridische dienstverleners wanneer er geschillen zouden ontstaan; 
 • banken, verzekeraars en gelijkaardige dienstverleners wanneer dit nodig is in het kader van betalingen en afhandeling van verzekeringsdossiers.  

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?  

Onze werknemers zullen toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens bijv. voor de checkinatwork te kunnen uitvoeren of tijdens werkplekinspecties. Wij zullen de toegang tot uw persoonsgegevens altijd beperken tot diegene die voor de uitvoering van hun werk noodzakelijkerwijze toegang moeten krijgen tot uw persoonsgegevens. Onze werknemers zullen altijd gebonden zijn door strikte wettelijke en contractuele bepalingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te houden.  

Wij nemen de nodige beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuken. Indien u hier meer informatie over wenst te krijgen kan u onze Functionaris voor Gegevensbescherming contacteren via: privacy(at)circet.be.  

Als er toch na het nemen van de nodige beveiligingsmaatregelen een inbreuk zou plaatsvinden, dan zullen wij u hierover informeren als de inbreuk een hoog risico zou inhouden voor uw rechten en vrijheden.  

 

Welke rechten heeft u?  

U heeft bepaalde rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn:  

 • het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken;  
 • het recht op een verbetering van onjuiste/onvolledige gegevens;  
 • het recht op verwijdering van uw gegevens in specifieke gevallen;  
 • het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens in specifieke gevallen;  
 • het recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens door ons in specifieke gevallen; 
 • het recht om van ons in een gestructureerde en algemeen gebruikte en machineleesbare vorm uw persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt gegevens indien de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst die wij met u hebben gesloten; en  
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. 

U kan meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u deze kan uitoefenen terugvinden op onze website: https://www.circet-benelux.eu/privacy-policy. Om een van uw rechten uit te oefenen kan u ons een e-mail sturen via privacy(at)circet.be. Houd er rekening mee dat wanneer u een recht wilt uitoefenen, wij om een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs kunnen vragen. Wij doen dit om te voorkomen dat wij een inbreuk in verband met persoonsgegevens tegenkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als u en een recht in uw naam uitoefent.  

Als u niet tevreden zou zijn over de wijze waarop wij uw verzoek afhandelen, dan kan u een klacht indienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van de Belgische en Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit zijn de volgende: