Veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid

Als CEO meen ik dat veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn een integraal deel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Vandaag kunnen deze aspecten onmogelijk nog ontkoppeld worden van alle andere bedrijfsmatige aspecten.

Veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn vormen voor mij een prioriteit, ik verwacht dan ook dat alle medewerkers mij hierin volgen en dat de leidinggevenden hierin een voorbeeld zijn. Ikzelf zal er mij voor inzetten om een veiligheidsbeleid te voeren en mij te richten op het op milieuvriendelijke wijze verzorgen van de verschillende bedrijfsmatige activiteiten/producten/diensten. Dit veiligheids- en milieubeleid gaat samen met continuïteit en rentabiliteit door middel van een kader te bieden voor het vaststellen van veiligheids- en milieudoelstellingen. Hierbij stel ik naast het voorkomen van persoonlijk letsel en de zorg voor de veiligheid van derden, ook de bescherming van het milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling en het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen, centraal.

Veiligheid kan bevorderd worden via een degelijke werkvoorbereiding met inschatting van risico’s, inspectie van de werkplek voor tewerkstelling en opleiding tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ons bedrijf kan zich geen milieuschade of materiële schade aan derden veroorloven. Ook derden die door ons worden tewerkgesteld en onderaannemers moeten deze veiligheidsgedachte dragen. Hiertoe zal veiligheid een belangrijk criterium zijn bij het kiezen van onderaannemers. Veiligheidsbepalingen zullen integraal deel uitmaken van onze samenwerkingscontracten.

Ik wil verder inzetten op een continue verbetering van veiligheid, milieu en kwaliteit en dit aantonen door de extra certificeringen in deze domeinen. Ik wil streven naar continue verbetering van het veiligheids-, gezondheids- en milieumanagementsysteem. Dit meen ik te realiseren door op persoonlijke inspecties door de leden van mijn directie, door een zorgvuldige analyse van tekortkomingen en door het voldoen aan de compliance verplichtingen.

Ik zal deze verklaring binnen de 3 jaar toetsen aan de noden binnen de organisatie en binnen de gemeenschap en deze eventueel, waar nodig, herzien.

Voor de directie,

Bavo De Cock

CEO, Circet Benelux